Cycling and mountain biking

Hoffi ymlwybro'n hamddenol ar hyd lonydd tawel? Mwynhau rhuthro i lawr llethrau ar hyd llwybrau caregog? Beth bynnag sydd at eich dant, go brin fod ffordd well o weld cefn gwlad Ceredigion ar ei orau nag ar ddwy olwyn.


​Mae llwybrau beicio Ceredigion yn debyg iawn i’n hafonydd, yn amrywio o lwybrau hamddenol igam-ogam i lethrau serth a dringfeydd heriol. Ond, ble bynnag ewch chi, ry’ch chi’n siŵr o gael gwledd i’r llygad. Mae ein lonydd yn dawel, ac mae gennym ddigonedd o lwybrau oddi ar y ffordd hefyd.

Teithiau tywys yng Ngheredigion a thu hwnt

Os nad y’ch chi’n gyfarwydd â Cheredigion a’i thirwedd beicio rhagorol eto, beth am adael i’r Cardis eich rhoi ar ben ffordd?

Gallwch gael gwybodaeth am lwybrau addas i’ch tywys eich hun a’ch teulu ar hyd lonydd gwledig a llwybrau beicio tawel, neu i’ch herio eich hun drwy ddringo’r mynyddoedd cyn rhuthro’n ôl i’r dyffryn â’ch gwynt yn eich dwrn.

Os y’ch chi’n llai profiadol, neu am i rywyn arall ddewis a dangos y ffordd, beth am fynd i feicio yng nghwmni un o dywyswyr Ceredigion?

Os hoffech chi ddysgu beicio, neu ailgydio ynddi, gallwch fynd ar un o’r teithiau sy’n cael eu trefnu’n rheolaidd gan hyrwyddwyr beicio profiadol gwirfoddol sydd wedi cael hyfforddiant priodol. I gael gwybodaeth am y digwyddiad nesaf, ewch i dudalennau Facebook Breeze Ceredigion neu Darganfod Ceredigion.

Llwybrau beicio Ceredigion

Mae rhai o’n llwybrau beicio, fel Llwybr Ystwyth a Llwybr Rheidol sy’n dechrau yn Aberystwyth, neu Lwybr y Cardi Bach sy’n dechrau yn Aberteifi, yn ymuno â Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans. Cyfle perffaith i fynd am reid hirach ar eich beic.

Beicio Mynydd yng Ngheredigion

Mae Ceredigion yn lle gwych i feicio mynydd, gyda dewis da o lwybrau beicio a llwybrau ceffylau. Beth am drefnu eich taith eich hun neu fynd am reid gyda thywysydd lleol? Cewch syniadau am lwybrau posib yn y panel ochr.

I gael golygfeydd godidog, a thipyn o her, mae canolfan beicio mynydd Bwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth gyda’r gorau. 

Cewch ddewis o dri llwybr, pob un â’i gymeriad ei hun. Fel mae’r enw’n awgrymu, bydd llwybr Summit yn mynd â chi ar hyd llwybrau un trac i’r copaon lle cewch fwynhau golygfeydd gwych.

Mae'r golygfeydd o lwybr Pendam yr un mor drawiadol, ac mae'n cynnwys rhai rhannau technegol i’ch herio. Os hoffech fynd allan i’r bryniau agored, llwybr Syfydrin yw'r un i chi.

Wrth ymyl y ganolfan groeso, fe welwch drac ymarfer pwrpasol. Mae hwn yn lle gwych i feicwyr profiadol a dibrofiad ymarfer eu sgiliau neu gynhesu cyn mentro allan ar y llwybrau hirach sy’n dechrau gerllaw.

Mae beicwyr mynydd yn eu helfen ym Mynyddoedd Cambria, gyda rhwydwaiath eang o lwybrau ceffylau sy'n addas ar gyfer beicio mynydd hefyd.

Gwyl Feicio Aberystwyth 

Bob blwyddyn, mae Gŵyl Seiclo Aberystwyth yn dathlu beicio o bob math. O gyffro’r gystadleuaeth beicio mynydd i lawr rhiw, a chwys a llafur yr her ddringo, i ras sbortif Gorllewin Gwyllt Cymru, rasys hwyl i blant, a rasys criteriwm, mae hon yn ŵyl a hanner.

Gyda rhai o feicwyr mwyaf blaenllaw Prydain yn rasio ar hyd strydoedd a llethrau Ceredigion, gall ymwelwyr â’r ŵyl wylio’r holl gyffro, cyn neidio ar eu beic a darganfod lonydd tawel a thlws Ceredigion eu hunain.

Mae sbortif poblogaidd Gorllewin Gwyllt Cymru yn rhoi dewis o bedwar llwybr, gan ddibynnu ar eich hwyliau a’ch stamina: y Cawr, y Mynach, y Diafol, a’r Corrach.

Bydd manylion y rasys yn cael eu cyhoeddi ar wefan British Cycling pan fydd y cyfnod cofrestru’n dechrau.​