Eich iechyd ar eich gwyliau yng Nheredigion

Mae Ceredigion a'i ardaloedd cyfagos yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cael eu gwasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae'r gwasanaethau iechyd yn dal i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnoch chi, ond mewn gwahanol ffyrdd i helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Helpwch eich hun, a'r GIG, a defnyddiwch y gwasanaeth cywir.

Trwy ddewis yn dda bydd pobl yn treulio llai o amser yn aros i gael eu gweld ac yn sicrhau bod yr adran achosion brys ar gael i'r rhai sydd ei hangen ar frys. Helpwch i gadw Ceredigion yn ddiogel


Mae gwasanaeth ffôn 111 y Gwasanaeth Iechyd yn darparu cymorth meddygol arbenigol brys drwy gydol y dydd a'r nos.  Mae'r galwadau ffôn am ddim o unrhyw fath o ffôn ac mae cynghorwyr hyfforddedig a chlinigwyr profiadol ar gael trwy'r gwasanaeth. 

Gall fferyllwyr roi cyngor a thriniaeth arbenigol gyfrinachol ar gyfer ystod o afiechydon a chwynion cyffredin, fel alergeddau, mân anafiadau, cleisiau a chyflyrau croen.

Gallant hefyd drefnu presgripsiwn brys ar gyfer cyflenwad o unrhyw feddyginiaethau rhagnodedig sy’n dod i ben, felly does dim rhaid i chi ddefnyddio’r gwasanaethau brys nac allan i oriau.

Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael i unrhyw un sydd ar wyliau neu'n ymweld â theulu.

Iechyd plant

Pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, mae'n anodd iawn penderfynu a ddylid / pryd i ffonio meddyg teulu neu'r rhif 111, neu fynd i'r Adran Achosion Brys. Gyda chyfyngiadau teithio bellach wedi ymlacio yng Nghymru, rydym yn rhagweld y bydd cynnydd yn y boblogaeth twristiaeth yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, (Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro)

Peidiwch ag oedi cyn ceisio cyngor a thriniaeth os yw'ch plentyn yn sâl neu wedi'i anafu. Mae'r  Royal College of Paediatrics and Child Health wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol i rieni ddeall pryd i ofyn am gyngor a thriniaeth i'w plentyn.

Sylwch fod newidiadau yn yr ysbytai sy'n gwasanaethu'r tair sir a gwmpesir gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda:

Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth: Bydd plant yn parhau i gael eu gweld yn yr adran achosion brys neu'n cael eu cyfeirio i'r ardal asesu plant.

Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin: Yn Ysbyty Glangwili, mae Ardal Asesu Pediatreg dros dro newydd wedi'i sefydlu, ger yr Adran Achosion Brys, a fydd yn asesu plant ar wahân i oedolion.

Ysbyty Withybush, Hwlffordd: Fel rhan o'r ymateb i'r pandemig COVID-19, mae'r Uned Gofal  PACU yn Ysbyty Cyffredinol Withybush wedi'i drosi'n ardal asesu gofal brys i oedolion trwy gydol y pandemig. Bydd plant â mân anafiadau yn dal i gael sylw yn Withybush ond gofynnir i rieni plant sydd â symptomau anhysbys naill ai gysylltu â'u meddyg teulu lleol, gwasanaethau y tu allan i oriau trwy 111, neu fynd â'u plentyn yn uniongyrchol i Ysbyty Glangwili. Ar gyfer plant â chyflyrau brys, gofynnir i rieni ddeialu 999.