Gwyliau bwyd a diod Ceredigion

Mae gŵyliau bwyd Ceredigion yn gyfle gwych i flasu cynnyrch lleol, i gwrdd â chynhyrchwyr lleol, i wylio cogyddion enwog wrth eu gwaith, i grwydro o amgylch stondinau o bob math, i gymryd rhan mewn cystadlaethau, ac i wrando ar gerddoriaeth a dawnsio!​

Oherwydd y pandemig Coronafeirws nid oes cadarnhad bod y gwyliau bwyd yn cael eu cynnal yng Ngheredigion eleni.


Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed - Chwefror

Ry'ch chi'n siŵr o gael croeso cynnes yn yr ŵyl hon sy’n dathlu cwrw, lagyr, a seidr o bob rhan o Gymru, gan gynnwys diodydd newydd a lleol. Mae’r cyfan yn digwydd ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng nghanol Llambed.

Gŵyl Gwrw Aberteifi -  Mehefin

Yn ôl y Guardian, Gŵyl Gwrw Aberteifi yw un o’r gŵyliau cwrw sydd â’r golygfeydd gorau yn y DU. Fydden ni ddim yn anghytuno! Ar y cei yn Aberteifi, cewch hamddena o flaen tanllwyth o dân, bwyta llond eich bol o fwyd o’r mygdy a’r ffwrn pizza, a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y safle a thrwy’r ffrwd fyw o Ŵyl Glastonbury. Mae’r ŵyl yn dathlu cwrw crefft gorau Cymru, gan gynnwys cwrw bragdai lleol.

Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion: Gorffennaf

Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion yw un o uchafbwyntiau calendr bwydgarwyr Cymru.  

Gŵyl FEASTival Aberaeron: Gorffennaf

Bydd Aberaeron yn dal i weini bwyd da mewn awyrgylch hamddenol yn 2020, a hynny yng ngŵyl FEASTival. Bydd yr ŵyl hon yn digwydd ar ochr ddeheuol yr harbwr ar benwythnos arferol Gŵyl Bwyd Môr Ceredigion (sy’n digwydd ar y dydd Sul yn unig). Bydd Gŵyl FEASTival yn dathlu cynnyrch lleol, bwyd stryd, cerddoriaeth, gwneuthurwyr a chrefftwyr

Gŵyl Bwyd Stryd Aberystwyth: Gorffennaf 

Bydd Street Food Warehouse yn dod i’r dref am benwythnos i rannu danteithion o bob rhan o’r byd: o Ogledd a De America, Asia ac Affrica, i Ewrop a Chymru. Bydd dwsinau o stondinau a faniau’n gweini bwyd o bob math yn awyrgylch hamddenol marina Aberystwyth. Bydd yno rywbeth at ddant pawb.

Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan:  Gorffennaf

Campws hyfryd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw lleoliad Gŵyl Fwyd Llambed. Yno, cewch gwrdd â chynhyrchwyr lleol, blasu cynnyrch rhagorol, a chrwydro o stondin i stondin a fydd yn gwerthu bwyd, diod, perlysiau a chrefftau dan gysgod y coed. Bydd cerddoriaeth yn llenwi’r awyr o amgylch y ffynnon yng nghwad y coleg, a bydd cogyddion adnabyddus yn rhannu eu cyfrinachau yn y babell arddangos boblogaidd.

Gŵyl Cwrw a Seidr Aberaeron: Awst

Clwb Hwylio Aberaeron sy’n trefnu Gŵyl Cwrw a Seidr Aberaeron, un o uchafbwyntiau bwyd a diod y dref harbwr liwgar hon. Cewch flasu detholiad o seidr a chwrw gorau Cymru, a mwynhau cerddoriaeth fyw ac adloniant o ganol dydd tan yn hwyr y nos.

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi: Awst

Ar y cei yn Aberteifi, mae Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi yn cyfuno gweithgareddau hwyliog ar afon Teifi â rhaglen o gerddoriaeth fyw, arddangosfeydd coginio, gweithgareddau i blant, a stondinau bwyd a chrefft o bob math. Mae safle’r ŵyl yn ddelfrydol i weld cwryglau afon Teifi ac i gefnogi’r cystadleuwyr sy’n rasio ar yr afon. Cewch gyfle hefyd i fynd am daith mewn cwch ar y dŵr.

Gŵyl Môr i’r Tir Aberystwyth: Awst

Prom Aberystwyth yw lleoliad Gŵyl Môr i’r Tir flynyddol Aberystwyth. Bydd yno stondinau a gweithgareddau o bob math, gan gynnwys arddangosfeydd gan arbenigwyr pysgod a chogyddion gwestai lleol. Cewch wylio aelodau Clwb Achub Bywyd Aberystwyth yn ymarfer ar y traeth, a rhyfeddu at sgiliau castio a chlymu plu pysgotwyr profiadol. Cewch hefyd grwydro o amgylch stondinau bwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth a stondinau celf a chrefft. Bydd gweithgareddau crefft ar gael i ddiddanu'r plant. Peidiwch â methu Pencampwriaeth Dal Crancod y Byd Aberystwyth chwaith. 

Gŵyl Fwyd Aberystwyth: Medi

Ar Stryd y Popty, stryd ag enw delfrydol yng nghanol y dref, mae Gŵyl Fwyd Aberystwyth bob amser yn ddigwyddiad bywiog sy’n dathlu ein cynnyrch bwyd a diod. Bydd stondinau poblogaidd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yno, ochr yn ochr â stondinau crefft, cerddoriaeth fyw, ac adloniant i blant.

Diwrnod yr Afal: Hydref

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn trefnu Diwrnod yr Afal i ddathlu tymor yr afalau. Ar ystad Llanerchaeron, mae dros 50 o wahanol fathau o goed afalau’n tyfu yn yr ardd furiog, gan gynnwys rhai coed afalau hynafol. Bydd yno deithiau tywys, gêmau a gweithgareddau i blant, a stondinau sy’n gwerthu cynnyrch afalau. Cewch hyd yn oed ddod â’ch afalau eich hun gyda chi i gael gwybod pa fath o goed afalau sy'n tyfu yn eich gardd chi.

Ffair Bwyd Nadolig Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Pan fyddwch chi’n dechrau paratoi ar gyfer y Nadolig, bydd Ffair Bwyd Nadolig Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn lle gwych i fynd i brynu danteithion y tymor. Cewch gwrdd â chynhyrchwyr siocledi a chacennau blasus, jam, picl a siytni cartref, cawsiau traddodiadol, a llawer mwy!