Gwybodaeth ymarferol i'ch cynorthwyo i gynllunio eich ymweliad

Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu estyn croeso unwaith eto i ffrindiau hen a newydd i’n cymuned ni. Fel ymwelwyr rydych chithau’n rhan o’r gymuned hon nawr.

Gofynnwn i chi barchu ymdrech ac aberth ein cymunedau i gyfyngu ar ymlediad a gwarchod rhag yr haint. Gallwch chithau chwarae eich rhan i ddiogelu rhag trosglwyddo’r haint.

Helpwch ni i’ch gwarchod chi, ac iechyd, lles a gwasanaethau ein cymunedau.

Dymunwn iechyd da i chi

 • Cadwch bellter cymdeithasol.
 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd, a defnyddiwch ddiheintyddion.
 • Os ydych chi neu unrhyw un yn eich grŵp yn dangos symptomau'r coronafeirws, gofynnir i chi ddilyn y canllawiau cyfredol a gwneud pob ymdrech i deithio i'ch prif gartref.

Gofalwn am ein gilydd

 • Parchwch ofnau eraill a’r rheolau pellter cymdeithasol.
 • Dylech osgoi unrhyw deithio diangen. Mwynhewch yr hyn sy’n agos i ble chi’n aros.
 • Crwydrwch gyda meddwl agored ond diogelwch eich hunain a’r gymuned leol.
 • Parchwch beth sy’n bwysig i’r gymuned gan gynnwys yr iaith Gymraeg, diwylliant lleol, anifeiliaid a’r amgylchedd – mae’r arfordir a’n cefn gwlad yn le mae ffermwyr, coedwigwyr, pysgotwyr ac eraill yn gweithio; mae nifer o’n cymunedau’n dal i warchod eu cymdogion hŷn a mwyaf bregus.
 • Ymunwch â ni i gadw’n hamgylchedd yn iach, hardd a hygyrch ar gyfer adlonni, adfer ac adfywio.
 • Parciwch yn y llefydd priodol, peidiwch rhwystro mynediad cerbydau eraill, gan gynnwys gwasanaethau brys. Cadwch y ci ar dennyn, biniwch y baw.
 • Defnyddiwch y biniau ond os ydynt yn llawn, peidiwch â gadael gweddillion i eraill eu clirio: mae llanast yn llygru.

Amynedd yw’r allwedd

 • Dim ond nawr rydym yn dechrau dygymod â’r drefn newydd.
 • Amser i ymlacio a mwynhau yw gwyliau, felly joiwch!
 • Oedwch i fwyhau ein tirwedd a’n bywyd gwyllt bendigedig.

Mae Ceredigion yn amcanu i fod yn gyrchfan groesawgar, gyfrifol a chynaliadwy.
Gwnewn y pethau bychain sy’n gwneud gwahaniaeth mawr - rydym yn hyn oll gyda’n gilydd.

Cadwch Ceredigion yn Ddiogel